EzOpen Mở tài khoản trực tuyến
  1. Cung cấp thông tin cá nhân
  2. Thông tin dịch vụ
  3. Xác nhận hợp đồng
  4. Kích hoạt tài khoản

Cung cấp giấy tờ

Lưu ý: Quý khách đảm bảo ảnh rõ nét, đầy đủ thông tin và đúng định dạng. Không chụp ảnh từ màn hình thiết bị. Không sử dụng ảnh photo, ảnh mất góc, ảnh bị chói sáng hoặc ảnh quá tối.